سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

دیوانه هلال برنتابد...

آن هم ماه امشب...عنوان:"منمای مرا جمال ازیراک/دیوانه هلال برنتابد" از خاقانی

۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان