سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

...

و غروب یکشنبه‌ای که بیشتر شبیه جمعه است...

۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان