سحر نزدیک است...

اندکی صبر...

Stack OverFlow *

توی دلم خالی‌ِ خالی شده و توی سرم پرِ پر...:: Typically, when a stack overflow error occurs, the program crashes...

۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان